Algemene voorwaarden Hypnocoach en hypnocoach.nl,
hierna te noemen Hypnocoach

Artikel 1    De hypnosesessie
1.1    Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten. De hypnosesessie duurt in de regel rond de 30 minuten maar kan ook uitlopen. Indien andere hypnosetechnieken gewenst zijn dan zal de hypnotiseur van Hypnocoach dit naar eigen inzicht en kunde uitvoeren teneinde het beoogde resultaat te behalen. Dit zal altijd binnen de kaders van de hulpvraag van de cliënt blijven.
1.2   De directe hypnose sessie is een 1 op 1 sessie. Wanneer de sessie bij u thuis is, dient u ervoor te zorgen dat er een rustige ruimte is waar de sessie plaats vindt. Dit betekent dat  familie, vrienden of kinderen buiten de (praktijk)ruimte wachten. Hier dient u rekening mee te houden! Indien de cliënt minderjarig is (jonger dan 18) dan dient een ouder/ voogd de intake formulier mee te tekenen en nadrukkelijk toestemming te geven.
1.3    De sessie kan in overleg volledig vertrouwelijk opgenomen worden. Deze beelden zijn voor intern gebruik en zullen niet extern worden gepubliceerd. Enig uitzondering hierop is bij een eventuele juridisch geschil tussen Hypnocoach en de cliënt.
1.4    De cliënt kan geen garantie afdwingen voor werking van de hypnosesessie. Succes van de sessie afhankelijk van vele factoren die de hypnotiseur niet altijd in de hand heeft. Hypnocoach zal afhankelijk van de situatie en omstandigheden zelf bepalen of cliënt voor een nieuwe sessie in aanmerking komt en tegen welke condities. En zal dit in alle redelijkheid doen.
1.5    Alle door de cliënt verstrekte gegevens blijven in het bezit van Hypnocoach en worden als vertrouwelijk behandeld en bewaard. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
1.6    Indien door overmacht Hypnocoach niet in staat is de sessie op de afgesproken datum en tijdstip uit te voeren dan zal Hypnocoach in overleg met de cliënt een nieuwe afspraak maken. Cliënt kan geen aanspraak doen op schadevergoedingen of andere tegemoetkomingen tenzij anders overeengekomen.
1.7    Indien u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24uur van tevoren aan ons te melden. Dit kan kostenloos telefonisch of schriftelijk (per email) worden gedaan. Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent op de afspraak dan is Hypnocoach genoodzaakt en gerechtigd de kosten voor de geboekte sessie volledig in rekening te brengen. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur welke binnen 14 dagen betaald dient te worden op opgegeven rekening. Indien betaling uitblijft dan zullen alle buitengerechtelijke en incassokosten ten laste komen van cliënt. Hypnocoach zal hierbij altijd handelen in alle redelijkheid.

Artikel 2    Prijzen, betaling en aanbiedingen
2.1   Hypnocoach is gerechtigd tussentijds prijzen te wijzigen. Cliënt kan zonder schriftelijke boeking geen aanspraak maken op de oude prijzen. Indien de cliënt wel heeft geboekt dan gelden de prijzen die op het moment van boeking van kracht waren.
2.2    Hypnocoach kan niet aan haar aanbiedingen of prijzen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijzen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3    De in een aanbieding of op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege maar exclusief eventuele in het kader van de sessie te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.5    Betaling van de sessie geschied contant bij aanvang van het consult, tenzij anders overeengekomen.
2.6    Cliënt ontvangt op verzoek na betaling een (papieren) factuur.

Artikel 3    Aansprakelijkheid en overige bepalingen
3.1    Hypnocoach heeft een inspanningsverplichting tegen over de cliënt. Hypnocoach baseert zich bij de sessie mede op informatie die de cliënt zelf verstrekt over diens gezondheid en is daarom niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte.
3.2    Hypnocoach adviseert al haar cliënten om behandeling bij een arts en/of voorgeschreven medicatie nimmer te stoppen zonder dit te overleggen met de behandelende arts, ook als de hypnosesessie klachten heeft weggenomen. Hypnocoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel of ziekte indien de cliënt alsnog, na aanleiding van een sessie, zonder overleg met zijn/haar behandelende arts, besluit behandeling of medicatie te stoppen.
3.3    Hypnocoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt voor enige schade, dan in het geval dat zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.
3.4    Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door Hypnocoach.
3.5    De zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
3.6    Hypnocoach heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen
3.7    Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en Hypnocoach, is het Nederlands recht van toepassing.
Hypnocoach is ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Oost Nederland onder nummer 54291747.